Vedenie účtovníctva

Účtovnícka firma EKON-perfekt s.r.o poskytuje komplexné vedenie účtovníctva.

Komplexné vedenie účtovníctva zahŕňa:

- Vedenie účtovníctva (podvojného aj jednoduchého) v zmysle Zákona 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH.
- Kontrola účtovných dokladov.
- Evidencia pohľadávok a záväzkov.
- Evidencia majetku.
- Vystavovanie dokladov – po dohode s klientom (napr. pokladničné doklady, faktúry, daňové doklady a iné).
- Vedenie pokladne – pokladničnej knihy.
- Poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, pohľadávkach, záväzkoch a stave majetku, - spracovanie účtovnej uzávierky, vypracovanie výkazov a daňového priznania k dani z príjmu.
- Vypracovanie reportov (týždenných, mesačných, štvrťročných) pre potreby manažmentu, alebo materskej spoločnosti, podľa požiadaviek klienta v anglickom alebo nemeckom jazyku.
- Vypracovanie priznania k dani z motorových vozidiel.
- Spracovanie štatistických výkazov.
- Spracovanie knihy jázd.
- Spracovanie mesačných uzávierok – po dohode s klientom.
- Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia.
- Ekonomické poradenstvo.
- Účtovné poradenstvo.
- Iné služby – po dohode s klientom.

Spracovanie miezd


Mzdové účtovníctvo zahŕňa:

- Výpočet mzdy pracovníkov.
- Výpočet odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní, a daňovej povinnosti pre každého zamestnanca.
- Vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní , mesačných prehľadov a ročných hlásení na daňový úrad.
- Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zamestnancov.
- Vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody.
- Prihlásenie, odhlásenie zamestnancov do sociálnej a zdravotných poisťovní.
- Vypracovanie prevodného príkazu na mzdy a odvody – mesačne.
- Spracovanie štatistických výkazov.
- iné služby – po dohode s klientom.

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. ? Aký je rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.?

▪ S.r.o.:
- spoločník ručí za záväzky do výšky svojho vkladu do základného imania,
- musí viesť podvojné účtovníctvo,
- základ dane sa vypočíta z rozdielu výnosov a nákladov. (výnos, resp. náklad vzniká v deň dodania tovaru alebo služby - nemusí byť zaplatený),
- spoločník neplatí povinne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, len v prípade, že je zamestnancom s.r.o., platí odvody zo mzdy a zdravotné poistenie z podielov na zisku.

▪ Živnostník:
- ručí za záväzky celým svojim majetkom,
- môže viesť jednoduché účtovníctvo,
- základ dane sa vypočíta z rozdielu príjmov a výdavkov. (príjem, resp. výdaj vzniká v deň úhrady za tovar alebo službu)
- platí povinne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne podľa výšky základu dane až 12 mesiacov

Kto musí viesť podvojné účtovníctvo?

Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnsoť, v.o.s., družstvo a iní (§ 9 Zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

účtovnícka firma EKON - perfekt s.r.o. EKON - perfekt s.r.o. - spracovanie účtovníctva EKON - perfekt s.r.o. - vedenie účtovníctva Bratislava Facebook EKON - perfekt s.r.o. google+ EKON - perfekt s.r.o. blog EKON - perfekt s.r.o.